Alaska Xbase++

Alaska Xbase++
Programiranje u Xbase++

14. 06. 2014.

1.7 Alaska Xbase++ u radu sa fontovima SERBIAN cyrilic

Alaska Xbase++ u radu sa fontovima
Primer dat za Regional setings:  SERBIAN (Serbia) cyrilic

a. Fontovi upisani u DBF preko ADS/ALS servera (rad na serveru)  
Kada se radi sa Xbase++ preko ADS/ALS servera (na serveru) upisuju se slova u DBF fajl i čitaju se slova iz DBF fajla, kako je prikazano na slikama: 1a-1, 2a-1, 3a-1 (write in server read in server)
U ovom modu rada, interpretacija istih slova , upisanih u DBF fajl prilikom rada bez ADS/ALS servera (u lokalu), je sasvim drugačija (netačna), a kako je prikazano na slikama: 1a-2, 2a-2, 3a-2 (write in local read in server)

b. Fontovi upisani u DBF bez ADS/ALS servera (rad u lokalu)
Kada se radi sa Xbase++ bez ADS/ALS servera (na lokalu) upisuju se slova u DBF fajl i čitaju se slova iz DBF fajla, kako je prikazano na slikama: 1b-1, 2b-1, 3b-1 (write in local read in local)
U ovom modu rada, interpretacija istih slova , upisanih u DBF fajl prilikom rada sa ADS/ALS serverom (na serveru), je sasvim drugačija (netačna), a kako je prikazano na slikama: 1b-2, 2b-2, 3b-2 (write in server read in local)

Zaključak
U slučaju kada se baza podataka odnosno DBF fajl puni tekst podacima  dok Xbase++ program radi bez ADS/ALS servera, pa se taj DBF fajl kasnije koristi iz Xbase++ programa koji radi pod ADS/ALS serverom, moraju se fontovi i drugi znaci upisani u DBF fajl promeniti u fontove i znake koje će ispravno čitati ADS/ALS server.
Isto važi u slučaju kada kada se baza podataka odnosno DBF fajl puni tekst podacima  dok Xbase++ program radi pod ADS/ALS serverom, pa se taj DBF fajl kasnije koristi iz Xbase++ programa koji ne radi pod ADS/ALS serverom - već u lokalu. I tada se moraju fontovi i drugi znaci upisani u DBF fajl promeniti u fontove i znake koje će ispravno čitati Xbase++ bez ADS/ALS servera.

1a. Xbase++ WORKING  SERVER 
(ADS/ALS SERVER)
1b. Xbase++ WORKING LOCAL 
( NO ADS/ALS SERVER)2a. Xbase++ WORKING  SERVER 
(ADS/ALS SERVER)
2b. Xbase++ WORKING LOCAL 
( NO ADS/ALS SERVER)3a. Xbase++ WORKING  SERVER 
(ADS/ALS SERVER)
3b. Xbase++ WORKING LOCAL 
( NO ADS/ALS SERVER)


1.6 Alaska Xbase++ u radu sa fontovima - SERBIAN latin


  
Alaska Xbase++ u radu sa fontovima
Primer dat za Regional setings:  SERBIAN (Serbia) latin

a. Fontovi upisani u DBF preko ADS/ALS servera (rad na serveru)  
Kada se radi sa Xbase++ preko ADS/ALS servera (na serveru) upisuju se slova u DBF fajl i čitaju se slova iz DBF fajla, kako je prikazano na slikama: 1a-1, 2a-1, 3a-1 (write in server read in server)
U ovom modu rada, interpretacija istih slova , upisanih u DBF fajl prilikom rada bez ADS/ALS servera (u lokalu), je sasvim drugačija (netačna), a kako je prikazano na slikama: 1a-2, 2a-2, 3a-2 (write in local read in server)

b. Fontovi upisani u DBF bez ADS/ALS servera (rad u lokalu)
Kada se radi sa Xbase++ bez ADS/ALS servera (na lokalu) upisuju se slova u DBF fajl i čitaju se slova iz DBF fajla, kako je prikazano na slikama: 1b-1, 2b-1, 3b-1 (write in local read in local)
U ovom modu rada, interpretacija istih slova , upisanih u DBF fajl prilikom rada sa ADS/ALS serverom (na serveru), je sasvim drugačija (netačna), a kako je prikazano na slikama: 1b-2, 2b-2, 3b-2 (write in server read in local)

Zaključak
U slučaju kada se baza podataka odnosno DBF fajl puni tekst podacima  dok Xbase++ program radi bez ADS/ALS servera, pa se taj DBF fajl kasnije koristi iz Xbase++ programa koji radi pod ADS/ALS serverom, moraju se fontovi i drugi znaci upisani u DBF fajl promeniti u fontove i znake koje će ispravno čitati ADS/ALS server.
Isto važi u slučaju kada kada se baza podataka odnosno DBF fajl puni tekst podacima  dok Xbase++ program radi pod ADS/ALS serverom, pa se taj DBF fajl kasnije koristi iz Xbase++ programa koji ne radi pod ADS/ALS serverom - već u lokalu. I tada se moraju fontovi i drugi znaci upisani u DBF fajl promeniti u fontove i znake koje će ispravno čitati Xbase++ bez ADS/ALS servera.

1a. Xbase++ WORKING  SERVER 
(ADS/ALS SERVER)
1b. Xbase++ WORKING LOCAL 
( NO ADS/ALS SERVER)

2a. Xbase++ WORKING  SERVER
 (ADS/ALS SERVER)
2b. Xbase++ WORKING LOCAL 
( NO ADS/ALS SERVER)3a. Xbase++ WORKING  SERVER 
(ADS/ALS SERVER)
3b. Xbase++ WORKING LOCAL
 ( NO ADS/ALS SERVER)

04. 06. 2014.

1.5 Kako Alaska Xbase++ 1.9 formira resurse


1.5 Kako Alaska Xbase++ 1.9 formira resurse


Resurs script fajl za formiranje RESURS.RES

Example: fajl RESURS.ARC

#include "RESURS.CH"

ICON
        ICO_USB1 = "ICON\USB1.ICO"
        ICO_USB2 = "ICON\USB2.ICO"
        ICO_USB3 = "ICON\USB3.ICO"

BITMAP
        BMP_USB1 = "ICON\USB1.BMP"
        BMP_USB2 = "ICON\USB2.BMP"
        BMP_USB3 = "ICON\USB3.BMP"

USERDEF PNG
1001       = FILE "ICON\USB1.PNG"
2001       = FILE "ICON\USB2.PNG"
3001       = FILE "ICON\USB3.PNG"

USERDEF GIF
1002       = FILE "ICON\USB1.GIF"
2002       = FILE "ICON\USB2.GIF"
3002       = FILE "ICON\USB3.GIF"

USERDEF JPG
1003       = FILE "ICON\USB1.JPG"
2003       = FILE "ICON\USB2.JPG"
3003       = FILE "ICON\USB3.JPG"

#define MANIFEST_RESID 1
 #define MANIFEST 24
 #ifdef __ARC__
   USERDEF MANIFEST
   MANIFEST_RESID = FILE "WINDOWSXP.MANIFEST"
 #endif


Heder script fajl za formiranje RESURS.RES
Example: fajl RESURS.CH

// ICON
        #define ICO_USB1 1
        #define ICO_USB2 2
        #define ICO_USB3 3

// BITMAP
        #define BMP_USB1  101
        #define BMP_USB2  102
        #define BMP_USB3  103

#define MENUITEM_SEPARATOR {NIL,NIL,XBPMENUBAR_MIS_SEPARATOR, 0}


Formiranje fajla RESURS.RES za ugradnju u RESURSEXE.EXE ili RESURSDLL.DLL aplikaciju
Example: fajl RESURS.BAT ---> RESURS.RES

@ECHO OFF
ARC.EXE RESURS.ARC -v
PAUSE
Project script fajl za formiranje RESURSEXE.EXE
Example: fajl RESURSEXE.XPJ

[PROJECT]
    COMPILE       = xpp
    COMPILE_FLAGS = /q
    DEBUG         = no
    GUI           = yes
    LINKER        = alink
    LINK_FLAGS    =
    RC_COMPILE    = arc
    RC_FLAGS      = /v
    OBJ_DIR       = RESUSRSEXE________OBJ
    RESURSEXE.XPJ

[RESURSEXE.XPJ]

   RESURSEXE.EXE

[RESURSEXE.EXE]

      RESURS.ARC
      RESURS.CH
      RESURS.RES

      DCLIPX.LIB  // eXpress++

      MAIN.PRG
      PROGRAMS.PRG


Formiranje fajla RESURSEXE.EXE
Example: fajl RESURSEXE.BAT ---> RESURSEXE.EXE

@ECHO OFF
PBUILD.EXE RESURSEXE.XPJ > RESURSEXE________.TXT
Pause

Project script fajl za formiranje RESURSDLL.DLL
Example: fajl RESURSDLL.XPJ

[PROJECT]
    COMPILE       = xpp
    COMPILE_FLAGS = /q
    DEBUG         = no
    GUI           = yes
    LINKER        = alink
    LINK_FLAGS    =
    RC_COMPILE    = arc
    RC_FLAGS      = /v
    OBJ_DIR       = RESUSRSDLL________OBJ
    RESURSDLL.XPJ

[RESURSDLL.XPJ]

   RESURSDLL.DLL

[RESURSDLL.DLL]

COMPILE_FLAGS = -q -dll:dynamic

      RESURS.ARC
      RESURS.CH
      RESURS.RES


Formiranje fajla RESURSDLL.DLL
Example: fajl RESURSDLL.BAT ---> RESURSDLL.DLL

@ECHO OFF
PBUILD.EXE RESURSDLL.XPJ > RESURSDLL________.TXT
Pause1.1. Kako Alaska Xbase++ vidi koordinatne sisteme


1.1. Kako Alaska Xbase++ vidi koordinatne sisteme
Ima ih dva: tekstualni i grafički odnosno TEXT i GUI1.2. Kako Alaska Xbase++ upotrebljava ikone ICO

1.2. Kako Alaska Xbase++ 1.9 upotrebljava ikone ICO

IKONE - ICON

1. 1. Upotreba ikone koja se nalazi kao fajl TEST.ICO na disku računara


* Xbase++    
oICO := XbpIcon():new():create()
oICO:LoadFile("TEST.ICO")

* PushButton
oButon := XbpPushButton():new()
oButon:caption := oICO
oButon:create( oDlg, , {10,20}, {70,70} )

* Icon
oIcon:= XbpStatic():new(oDlg,oDlg, {30,100}, {32,32} )
oIcon:type := XBPSTATIC_TYPE_ICON
oIcon:caption := oICO
oIcon:autoSize := .T.
oIcon:create()

// Ikona je transparentna na PushButton i na Icon

 * eXpress++
oICO := DC_GetBitmap( "TEST.ICO",,,,, .T. )

* PushButton
@ 1,1 DCPUSHBUTTON CAPTION oICO SIZE 8,3

* Icon
@ 1,1 DCSTATIC TYPE XBPSTATIC_TYPE_ICON SIZE 32,32 PIXEL CAPTION oICO

// Ikona je transparentna na PushButton i na Icon


 

1.2.1.  Upotreba ikone koja se nalazi kao resurs  broj 1 u EXE fajlu aplikacije


* Xbase++    
oICO := XbpIcon():new():create()
oICO:Load(NIL,1)

* PushButton
oButon := XbpPushButton():new()
oButon:caption := oICO
oButon:create( oDlg, , {10,20}, {70,70} )

* Icon
oIcon:= XbpStatic():new(oDlg,oDlg, {30,100}, {32,32} )
oIcon:type := XBPSTATIC_TYPE_ICON
oIcon:caption := oICO
oIcon:autoSize := .T.
oIcon:create()

// Ikona je transparentna na PushButton i na Icon* eXpress++
oICO := DC_GetBitmap( 1 ,,,,, .T. )

* PushButton
@ 1,1 DCPUSHBUTTON CAPTION oICO SIZE 8,3

* Icon
@ 1,1 DCSTATIC TYPE XBPSTATIC_TYPE_ICON SIZE 32,32 PIXEL CAPTION oICO

// Ikona je transparentna na PushButton i na Icon1.2.2.  Upotreba ikone koja se nalazi kao resurs  TEST_ICO i broj 1 u EXE fajlu a u istom EXE fajlu poziva se i koristi se i RESURS.CH fajl koji sadrži: #define TEST_ICO 1


* Xbase++    
* Icon
oIcon:= XbpStatic():new(oDlg,oDlg, {30,100}, {32,32} )
oIcon:type := XBPSTATIC_TYPE_ICON
oIcon:caption := 1 
// oIcon:caption := TEST_ICO
oIcon:autoSize := .T.
oIcon:create()

// upotrebljava se ili 1 ili TEST_ICO
// Ne može se koristiti za PushButton
// Ikona je transparentna na Icon* eXpress++
* Icon
@ 1,1 DCSTATIC TYPE XBPSTATIC_TYPE_ICON SIZE 32,32 PIXEL CAPTION 1

// upotrebljava se ili 1 ili TEST_ICO
// Ne može se koristiti za PushButton
// Ikona je transparentna na Icon1.3.1. Upotreba ikone koja se nalazi kao resurs  broj 1 u RESURS.DLL  fajlu


* Xbase++    
oICO := XbpIcon():new():create()
oICO:Load("RESURS.DLL",1)

* PushButton
oButon := XbpPushButton():new()
oButon:caption := oICO
oButon:create( oDlg, , {10,20}, {70,70} )

* Icon
oIcon:= XbpStatic():new(oDlg,oDlg, {30,100}, {32,32} )
oIcon:type := XBPSTATIC_TYPE_ICON
oIcon:caption := oICO
oIcon:autoSize := .T.
oIcon:create()
// Ikona je transparentna na PushButton i na Icon* eXpress++
oICO := DC_GetBitmap( 1 ,, "ICO" , "RESURS.DLL" )

* PushButton
@ 1,1 DCPUSHBUTTON CAPTION oICO SIZE 8,3

* Icon
@ 1,1 DCSTATIC TYPE XBPSTATIC_TYPE_ICON SIZE 32,32 PIXEL CAPTION oICO

// Ikona je transparentna na PushButton i na Icon


1.3.2.  Upotreba ikone koja se nalazi kao resurs broj 1 u RESURS.DLL fajlu


* Xbase++    
* Icon
oIcon:= XbpStatic():new(oDlg,oDlg, {30,100}, {32,32} )
oIcon:type := XBPSTATIC_TYPE_ICON
oIcon:SetCaption := (1,"RESURS.DLL")
oIcon:autoSize := .T.
oIcon:create()

// Ne može se koristiti za PushButton
// Ikona je transparentna na Icon